สมัครงาน

ตำแหน่งงานว่างปัจจุบัน

วิธีการสมัครงาน

เอกสารประกอบการสมัคร
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา
  • รูปถ่าย 2 ใบ
สมัครทางอีเมล
jop-email@2x

แนบใบสมัครงาน และหลักฐานการสมัครงานส่งมาที่

สมัครด้วยตนเอง
jop-me@2x

มาสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานของบริษัท อาร์เอฟอี เซอร์วิส